02 421 29 02 02 421 29 23 info@kommunio.si

Upravljanje nepremičnin

Upravljamo večstanovanjske, stanovanjsko-poslovne, poslovno-stanovanjske in poslovne stavbe, kot tudi kotlovnice in parkirne prostore.

Storitve upravljanja zajemajo:

 • organizacijsko-administrativna opravila
 • tehnično-strokovna opravila,
 • finančno-računovodska in knjigovodska opravila,
 • pravno-premoženjska opravila,
 • vodenje rezervnega sklada.

Zraven tega vam nudimo še:

 • obračunski program Imagine
 • ii-Portal
 • prisotnost upravnika na vseh sestankih, na katere je vabljen brez doplačila
 • enakovredna uvrstitev izvajalcev, ki jih predlagajo lastniki ali nadzorni odbor
 • stalno telefonsko dosegljivost upravnika
 • po želji parafiranje vseh računov s strani pooblaščenih predstavnikov objekta pred zaključkom vsakomesečnega obračuna
 • pošiljanje ločene položnice za rezervni sklad
 • upravljanje vaše stavbe skladno z dobrimi poslovnimi običaji in s skrbnostjo dobrega gospodarja

Organizacijsko-administrativna opravila zajemajo:

 • vodenje evidence lastnikov in najemnikov (pridobitev, nastavitev, ureditev, vodenje ter posodabljanje evidenc o lastnikih, pooblaščenih zastopnikih in najemnikih)
 • vodenje evidence nepremičnin (pridobitev, nastavitev, vodenje in posodabljanje evidenc o posameznih delih in skupnih prostorih)
 • koordiniranje in spremljanje sprejetih odločitev lastnikov (zagotavljanje izvajanja sprejetih odločitev in obveščanje o realizaciji sklepov, vsaj enkrat letno organiziranje zbora etažnih lastnikov)
 • informiranje (zbiranje in posredovanje podatkov potrebnih za vzpostavitev in vodenje katastra stavb. Podatki vsebujejo informacije o prenovi, površinah, številu prostorov, rabi posameznih delov, itd.)
 • sklepanje pogodb v imenu in za račun etažnih lastnikov
 • nadzor nad izvedbo vzdrževalnih del
 • nadziranje vseh pogodbenih izvajalcev
 • sporočanje o spremembah lastništva posameznega dela stavbe Geodetski upravi Republike Slovenije
 • koordiniranje in spremljanje izvajanja sprejetih odločitev ter obveščanje lastnikov
 • omogočanje vpogleda v pogodbe, sklenjene s tretjimi osebami glede poslov obratovanja in vzdrževanja stavbe

Tehnično-strokovna opravila zajemajo:

 • priprava primopredaje stavbe, poročilo o ogledu in primopredaji
 • organizacija nujnih (intervencijskih) vzdrževalnih del
 • razreševanje škodnih primerov z zavarovalnico in organiziranje odprave škod
 • organiziranje odprave napak
 • prisotnost upravnika na stavbi
 • pregled stavbe ter zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih delih ali prenovi;
 • izdelava načrta vzdrževanja (za obdobje enega do petih let), organiziranje obravnave načrta ter njegove verifikacije po lastnikih
 • izdelava terminskega plana izvedbe načrta z oceno predvidenih stroškov vzdrževanja
 • izračun mesečnega prispevka v rezervni sklad in obveščanje etažnih lastnikov v tej zvezi
 • popis, objava del ter zbiranje ponudb, cenikov, predračunov
 • izdaja naročil za vzdrževalna dela manjše vrednosti;
 • pridobitev ustreznih soglasij in dovoljenj za izvajanje vzdrževalnih del;
 • priprava in sklepanje pogodb o izvajanju večjih vzdrževalnih del in dolgoročnih pogodb o servisiranju (redna servisna dela na skupnih delih in napravah);
 • organiziranje nadzora pri izvajanju del;
 • izdelava letnega poročila o delu upravnika za posamezno stavbo
 • organizacija odprave napak v garancijski dobi
 • organizacija nalog, potrebnih za izvršitev inšpekcijskih odločb
 • oštevilčenje in označitev stanovanj in drugih prostorov z identifikacijskimi oznakami

Finančno-računovodska in knjigovodska opravila zajemajo:

 • knjiženje prejetih računov (prejem, vsebinska in formalna kontrola ter knjiženje računov)
 • razdeljevanje računov (delitev stroškov na osnovi prejetih računov, po veljavnih ključih delitve)
 • knjiženje terjatev in spremljanje plačil
 • plačevanje računov iz prejetih sredstev strank (ugotavljanje prejetih plačil in plačevanje računov dobaviteljev)
 • izdelava finančnih poročil in informiranje lastnikov
 • opominjanje dolžnikov in izterjava terjatev
 • sklepanje pogodb v okviru pooblastil

Pravno-premoženjska opravila zajemajo:

 • zastopanje lastnikov v sodnih in upravnih zadevah v obsegu zakonskih pooblastil ali pooblastil danih v pogodbi med lastniki in upravnikom
 • posredovanje dokumentacije odvetniku za izvedbo postopkov pred upravnimi organi in sodiščem, povezanih s skupnimi prostori, deli, napravami in pripadajočim zemljiščem stavbe
 • pravna pomoč in svetovanje v zvezi z upravljanjem skupnih prostorov, delov, naprav in zemljišča stavbe
 • zbiranje podatkov za tožbe in izvršilne predloge pri sodišču
 • vlaganje izvršilnih predlogov in tožb zaradi sodne izterjave neporavnanih obveznosti v zvezi z uporabo ali upravljanem stavbe in njenih posameznih delov
 • vložitev izključitvene tožbe v imenu etažnih lastnikov

Vodenje rezervnega sklada – opravila vodenja rezervnega sklada zajemajo:

 • strošek vodenja
 • posebni račun (za vodenje rezervnega sklada se odpre ločeni bančni račun pri banki, ki jo s sklepom potrdi skupnost etažnih lastnikov. Stroški vodenja računa se zaračunajo na posebni položnici. Vsa izplačila se izvajajo v skladu s sprejetimi sklepi ter po predhodni odobritvi predstavnika etažnih lastnikov, oziroma za to pooblaščene osebe, ki je zraven upravnika pooblaščen za ta račun).

Vzdrževanje okolice, hišniške storitve in čiščenje skupnih delov stavbe

Vzdrževanje skupne okolice, hišniška opravila, čiščenje zunanjih talnih (asfaltnih, tlakovanih  ali betonskih) površin, zimska služba ter čiščenje skupnih delov stavb.

Vzdrževanje in čiščenje posameznih delov stavbe

Zraven upravljanja in vzdrževanja skupnih delov stavbe, vam med drugim nudimo tudi čiščenje posameznih individualnih delov, hišniška opravila za vaše stanovanje ali poslovni prostor, in sicer od manjših vzdrževalnih del pa do celovitih obnov stanovanja/poslovnega prostora.